Etický Kodex CZAHS

Jako profesní sdružení jsme si stanovili jasné zásady, se kterými se každý náš člen ztotožňuje a na jejichž dodržování bedlivě dbáme. Každý člen CZAHS se hrdě hlásí nejen k principům Home Stagingu, ale i k etice svého jednání a vysupování.

  • Člen CZAHS svým vystupováním vždy jedná ve prospěch CZAHS, kterou reprezentuje.
  • Člen CZAHS jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, Společenskou smlouvou CZAHS a platnými právními normami České republiky.
  • Člen CZAHS mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.
  • Člen CZAHS při své práci vždy striktně dbá na to, aby byl potencionální kupec/pronajímatel nemovitosti přesně, jasně a srozumitelně informován o aktuálním stavu nemovitosti, tzn. nepřistoupí na požadavek klienta, který by zastíral závažné vady, které mohou mít zásadní vliv na cenu nemovitosti, či rozhodnutí o koupi/pronájmu.
  • Člen CZAHS chrání důvěrné informace poskytnuté klientem nebo kolegou, nebo informace, které se při jednání s klientem nebo kolegou dozví, a to i po ukončení spolupráce.
  • Člen CZAHS jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta či kupce/nájemce.
  • Člen CZAHS spolupracuje s ostatními členy, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuje zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  • Člen CZAHS se neustále vzdělává a zdokonaluje ve svém oboru.

Pokud se setkáte s případem, kde jsou tyto zásady zjevně porušovány, prosím, neváhejte se na nás obrátit, abychom mohli podniknout příslušné kroky k nápravě.